MENUMENUMENU

POST-APOCALYPSIS

Polish National Pavilion, Prague Quadrennial
18.06.2015 #installation #interactive soundscape #award

D Æ D B A I T Z

Commission from the Ministry of Culture and National Heritage for the Polish National Pavilion at the 2015 Quadriennale in Prague/ Zamówienie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Polski Pawilon Narodowy na Praskim Quadriennale 2015
The work was awarded Gold Medal in the category of Sound Design, the first medal for Poland for thirty-six years /Praca została nagrodzona Złotym Medalem w kategorii Sound Design i był to pierwszy medal dla Polski od 36 lat.

curated and coordinated by Z. Raszewski Theatrical Institute/ kurator i koordynator projektu: Instytutu Teatralny im. Z. Raszewskiego.
collective work by a team/ praca zbiorowa grupy
Agnieszka Jelewska curator
Michał Krawczak experience design
Rafał Zapała sound design
Paweł Janicki interaction design
Michał Cichy interactive system engineer
and
Jerzy Gurawski & ARPA (spatial design)
Anna Galas-Kosil (Executive producer)
Edyta Zielnik (Coordinator)

‘“Post-Apocalypsis” installation is a projection of a modern-day vision of a web-based and globalised world. Here, viewers directly enter a condensed space of weather data broadcast live from various locations. These include places
of major power failures which constituted serious threats (Chernobyl, Los Alamos, Fukushima). Updated in real time, the data is subjected to artistic transformation by means of the process of sonificaton – this way, the installation is filled with audiosphere that reacts to human presence. Communication power surges can also be experienced within the designed surprising interaction with technologically transformed elements of nature. Old-time romantic visions of nature rendered as landscape and backdrop for human events, which played
a very important role for the development of theatrical scenography, are subjected to revision.”

My task was to design interactive audiosphere of the installation, which eventually operated on two – musical and technological – levels:
– sonification of weather data: temperature, air humidity, pressure and atmospheric precipitation were provided sonic qualities (by means of filtered and spatialised noises), and thus formed a dynamic soundscape which reacted to changes of the data in particular locations. What’s more, visitors could change the places where data was collected, and thus “hear”, in a way, different weather conditions in selected locations.
– bone conducting: this layer consisted in voice (decomposed and transformed fragments
of Romantic texts about the relation between man and nature), which one could “hear” by means of bone-conducting technology, experience through direct contact of objects-sculptures with his/her skeletal system (e.g. forehead, elbow). The installation was presented in a number of locations.

/

„Instalacja Post-Apocalypsis projektuje współczesną wizję świata sieciowego i globalnego. Widzowie wkraczają tu bezpośrednio w zagęszczoną przestrzeń danych pogodowych transmitowanych na żywo, między innymi z różnych miejsc energetycznych zagrożeń
i katastrof na Ziemi (Czarnobyl, Los Alamos, Fukushima). Aktualizowane na bieżąco dane poddawane są artystycznemu przetworzeniu poprzez sonifikację – w ten sposób instalacja zostaje wypełniona audiosferą reagującą na ludzką obecność. Energetyczne przepięcia komunikacyjne możliwe są także do doświadczenia w ramach zaprojektowanej zaskakującej interakcji z technologicznie przekształconymi elementami natury. Dawne romantyczne wizje natury, ujmowanej jako krajobraz i tło dla ludzkich zdarzeń, tak ważne niegdyś dla rozwoju teatralnej scenografii, zostają tutaj poddane rewizji”.

Moim zadaniem było zaprojektowanie interaktywnej audio-sfery instalacji, która ostatecznie rozgrywała się na dwóch poziomach, muzycznym i technologicznym:
– sonifikacja danych pogodowych – udźwiękowione (za pomocą filtrowanych
i spatializowanych szumów): temperatura, wilgotność powietrza, ciśnienie i opady atmosferyczne – stworzyły dynamiczny soundscape reagujący na zmianę tych danych
w konkretnych lokacjach. Co więcej publiczność mogła zmieniać miejsca pobierania danych
i w ten sposób niejako „usłyszeć” różne stany pogody w wybranych miejscach.
– przewodnictwo kostne – tę warstwę tworzył głos (zdekomponowane i przetworzone fragmenty tekstów romantycznych o relacji człowieka i natury), który można było „usłyszeć” za pomocą technologii przewodnictwa kostnego, doświadczyć poprzez bezpośredni kontakt obiektów-rzeźb z kośćcem słuchacza (np. czołem, łokciem). Instalacja była pokazywana w wielu miastach.


POST-APOCALYPSIS
POST-APOCALYPSIS