MENUMENUMENU

ABYSSES / OTCHŁANIE

sonification of Katarzyna Mirczak’s eye movement data
25.09.2015 #installation #sonification

sonification of the polisomnographic data, generative instrument, score/program created in Max/MSP environment, guitar, flute (frullato, overdrived), harp, percussion instruments

/

sonifikacja danych polismnograficznych, instrument generatywny, partytura/patch napisany w środowisku Max/MSP, gitara, flet (frullato, przesterowany), harfa, instrumenty perkusyjne


21 minutes and 30 seconds of the fifth REM phase

measurement taken every 0.005 seconds

the rapid stream of objective data describing the reactions of the dreaming organism is the score for me

for example – the movement of eyeballs (EOG data) I heard in the movement of abstract passages of an acoustic
guitar

the structure of sleep time stretches and contracts according to its own laws, completely unrelated to clock time

fortunately, the structure of time in music is similar

/

21 minut i 30 sekund piątej fazy REM

pomiar robiony co 0,005 sekundy

gwałtowny strumień obiektywnych danych opisujących reakcje śniącego organizmu jest dla mnie partyturą

przykładowo – ruch gałek ocznych (EOG data) usłyszałem w ruchu abstrakcyjnych pasaży gitary akustycznej

struktura czasu snu rozciąga się i kurczy według swoich własnych praw, zupełnie nie związanych z czasem zegarowym

na szczęście, ze strukturą czasu w muzyce jest podobnie


https://www.kasiamichalski.com/pl/exhibitions/otchlanie/ 

ABYSSES / OTCHŁANIE ABYSSES / OTCHŁANIE
ABYSSES / OTCHŁANIE ABYSSES / OTCHŁANIE