MENUMENUMENU

EMOTIONDESTORTION /Transmediale Festival Vorspiel

"Elusive Identity" exhibition, DPMA Berlin
28.01.2017 #interactive_sound_installation

dok.2017:2

So there is no good or bad feelings, there’s only an arousal’s level and interpretation …
Emotion is a disruption […] meditate to be/have a stable posthuman state …
Relax – mind is a muscle

AN EMOTION DISTORTS A MESSAGE, AN EMOTION IS A BLURRING B****!

(anonymous internet quotations)

The installation is a unipersonal instrument driven by data acquired from the body of the user: the
registration of the voice and EEG of the brain. The emotional tensions interfere and transform the
sound. The user can control these processes to achieve a post-human “clear message”.

/

Tak więc nie ma dobrych ani złych uczuć, jest tylko poziom pobudzenia i interpretacja …
Emocja jest zakłóceniem […] medytacji, by być / mieć stabilny postludzki stan…
Zrelaksuj się – umysł to mięsień

AN EMOTION DISTORTS A MESSAGE, AN EMOTION IS A BLURRING B****!

(anonimowe cytaty z internetu)

Instalacja jest indywidualnym instrumentem napędzanym przez dane pozyskane z ciała użytkownika/czki:
rejestracja głosu i EEG mózgu. Napięcia emocjonalne zakłócają i przekształcają
dźwięk. Użytkownik może kontrolować te procesy, aby uzyskać postludzką „jasną wiadomość”.

 

 

https://www.facebook.com/search/top/?q=emotiondestortion

Transmediale 2017

 

 

EMOTIONDESTORTION /Transmediale Festival Vorspiel EMOTIONDESTORTION /Transmediale Festival Vorspiel