MENUMENUMENU

Wpływ technologicznych rewolucji na strategie organizacji brzmień (article)

Adam Mickiewicz University Press, 2014
01.06.2014 #scientific_article

Edited by Agnieszka Jelewska


Art and Technology in Poland. From Cybercommunism to the Culture of Makers

This book is a collection of texts dedicated to the changes taking place in many areas of Polish art of the past few decades under the impact of technological tools. It also demonstrates many authors’ interests in new scientific research. These transformations are taking place very fast and are present in all forms of art, such as in literature, music and the visual, performance arts. Importantly, however, and this follows from the studies that were carried out when we were preparing these texts for publication, new artistic practices emerge which to a great extent transcend classical definitions of art and its disciplines. These are often activities taking place at the intersection of artistic and scholarly competences which take up major problems today’s human beings, faced with technological and cultural processes, have to deal with. In most cases the texts published in this book are penned by theoreticians and practitioners, i.e. those culture scholars whose own practice within the different domains of culture is the foundation of scholarship. Another group are artist-scholars who deliberately apply scientific theories not only to inspire, but also to inform about their projects. The texts, then, are a record of the scientific and artistic experience of their authors who are involved in the dissemination of a new comprehension of the relations between culture, science and technology and of those who see the need for bridging the gaps in scholarship on contemporary art.

Agnieszka Jelewska (from Introduction)

/

Sztuka i technologia w Polsce. Od cyberkomunizmu do kultury makerów

Książka jest zbiorem tekstów dotyczących przemian, jakie zaszły w wielu obszarach polskiej sztuki ostatnich dekad, pod wpływem rozwoju narzędzi technologicznych, ale też zainteresowania wielu twórców nowymi badaniami naukowymi. Tym samym pojawiają się nowe praktyki artystyczne, które w znacznej mierze przekraczają klasyczne definicje sztuki i jej dyscyplin. Są to często działania realizowane na styku kompetencji artystycznych i naukowych, które podejmują niezwykle istotne problemy, przed jakimi staje współczesny człowiek uwikłany w technokulturowe procesy. W większości przypadków teksty opublikowane w książce są napisane przez teoretyków-praktyków, to znaczy takich badaczy kultury, dla których praktyka w obrębie różnych jej obszarów stanowi podstawę dla pracy naukowej, ale też artystów-badaczy, którzy w sposób świadomy sięgają po teorie naukowe, czyniąc je niejednokrotnie nie tylko inspiracją, ale integralną częścią swoich projektów. Teksty te stanowią więc zapis doświadczeń naukowo-artystycznych osób zaangażowanych w kształtowanie współczesnego rozumienia relacji kultury, nauki i technologii oraz takich, które dostrzegają potrzebę wypełniania luki w badaniach na temat współczesnej sztuki.

Agnieszka Jelewska (ze Wstępu)


https://artandsciencestudies.com/publikacje/art-and-technology-in-poland/ 

Wpływ technologicznych rewolucji na strategie organizacji brzmień (article)