MENUMENUMENU

KWADRATY / SQUARES (trgl)

FINA na ucho, FINA Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Warszawa
16.01.2018 #score #live_elx

KWADRATY / SQUARES


Composed for Miłosz Pękala as a part of his Monopercussion program/ Skomponowany dla Miłosza Pękali w ramach programu Monoperkusja

Perf. Miłosz Pękala
Video Project. Wiktor Podgórski


The infinite range of sounds and expressive possibilities of percussion instruments means that the artist playing it can be compared to a violinist performing each part of the concert on a different string instrument: double bass, cello, viola and – finally – the violin. In this way we come to the problem of specialization. It takes several years to master the technique and repertoire of marimba sufficiently. The same is true with the vibraphone, kettledrums, and multi percussion. Miłosz Pękala draws attention to this specificity of the instrument thanks to the album Monopecussion.
https://ninateka.pl/film/monoperkusja-fina-na-ucho

/

Nieskończony zasób brzmień i możliwości wyrazowych instrumentarium perkusyjnego sprawia, że grającego na nim artystę możemy porównać do skrzypka wykonującego każdą część koncertu na innym instrumencie smyczkowym: kontrabasie, wiolonczeli, altówce i – wreszcie – skrzypcach. Dochodzimy w ten sposób do problemu specjalizacji. Opanowanie w sposób dostateczny techniki i repertuaru marimbowego zajmuje kilka lat. Podobnie jest z wibrafonem, kotłami, multiperkusją. Na tę specyfikę instrumentu zwraca uwagę Miłosz Pękala za sprawą albumu Monoperkusja.
https://ninateka.pl/film/monoperkusja-fina-na-ucho


Miłosz’s Monopercussion concert here ( „Squares” from 24’50”)/ Cały koncert Monoperkusja tutaj ( „Kwadraty od 24’50”)


KWADRATY / SQUARES (trgl) KWADRATY / SQUARES (trgl)