MENUMENUMENU

SOLASTALGIA (opera)

TEATR WIELKI, Poznań
11.09.2021

Utwór zamówiony przez Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu  / The composition coomissioned by Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki in Poznan
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

„SOLASTALGIA to zespół dolegliwości psychicznych i fizycznych, zaburzeń depresyjnych i lęków wywołanych zmianami klimatycznymi, poczuciem bezradności wobec zachodzących przemian oraz przytłoczenia globalnymi narracjami medialnymi na ich temat (…)” (Glenn Albrecht)

Opera składa się z pięciu „scen” przedstawianych w różnych częściach miasta. Każda z części jest samodzielną jednostką i może być wystawiana pojedynczo. Możliwe są także kombinacje kilku części.

/

„SOLASTALGIA is a complex of mental and physical ailments, depression and anxiety disorders, caused by climate change, a sense of helplessness in the face of changes and overwhelming global media narratives.” (Glenn Albrecht)

The opera consists of six ‚scenes’ presented in different parts of the city. Each part is an independent unit and can be exhibited individually as well as in relation to other parts. Combinations of several parts are also possible.


CZĘŚĆI / PARTS

video mapping, instalacja interaktywna/ video mapping, interactive installation

*uggianaqtuq (z języka Inuktitut) – zachowywać się w sposób nieoczekiwany, zaskakujący/ (from the Inuktitut language) – to behave in an unexpected and surprising way.
Instalacja wyświetlana wieczorami i nocą, najlepiej w centralnym miejscu pełnym przypadkowych przechodniów. Dźwięk powinien być głośny, wypełniający przestrzeń przed projekcją. Przechodnie mogą „topić i kruszyć” wyświetlaną górę lodową, choć w narracji informującej o akcji prosimy o to „by tego NIE ROBIĆ”,  NIE roztapiać góry i NIE próbować jak działa stworzona do tego mobilna aplikacja.
/ The installation displayed in the evenings and at night, preferably in a central place full of random passers-by. The sound should be loud, filling the space before projection. Passers-by can „melt and crush” the displayed iceberg, although in the narrative informing about the action, we please DO NOT „melt the mountain” and DO NOT check how the mobile application designed for this works.
wideo, programowanie (Unreal Engine 4) – Miłosz Margański; programowanie interakcji – Michał Szota; warstwa audio – Rafał Zapała

 


 

lament uliczny na chór/ street lament for choir

 

Happening, akcja uliczna, zdarzenie w przestrzeni miejskiej. Może być zaaranżowana na różne sposoby. Jest formą zbiorowego lamentu, transowego, spokojnego rytuału. Publiczność siedzi lub spaceruje pomiędzy śpiewa(cz)kami. Dominuje atmosfera rezygnacji, bezsilności i spokoju.
/ Happening, a street action, event in the city space. It can be arranged in various ways. It is a form of collective lamentation, a trance-like, peaceful ritual. The audience is sitting or walking between singers. An atmosphere of resignation, helplessness and peace dominates.

instalacja z wykonawcami „na żywo”/ installation with live performers

*meltdown: w fizyce „stopienie się rdzenia reaktora jądrowego”, w ekonomii „krach finansowy”, w psychologii: „silna reakcja emocjonalna, załamanie nerwowe”/*meltdown: in physics „nuclear reactor core melting”, in economics „financial crash”, in psychology: „strong emotional reaction, nervous breakdown”
Scena przedstawia współczesnych „prepersów”, osoby przygotowujące się do świata po transformacji. Cała akcja jest bardzo cicha, wręcz na granicy słyszalności, inspirowana internetowym zjawiskiem ASMR. Soliści siedzą wokół stołu. Na stole stoją budowle z klocków lego, które w czasie trwania akcji soliści rozkładają na czynniki pierwsze. Stół jest nagłośniony mikrofonami kontaktowymi. Każdy z solistów wyposażony jest również w retro instrument elektroniczny (mały syntezator, gameboy, walkman).
/ The scene shows contemporary „preppers”, people preparing for the world after transformation. The whole action is very quiet, almost on the verge of audibility, inspired by the Internet phenomenon of ASMR. The soloists are sitting around the table. On the table there are buildings made of Lego blocks, which the soloists break down into prime factors during the action. The table is amplified with contact microphones. Each of the soloists is also equipped with retro electronic instrument (small synthesizer, gameboy, walkman).
POSTACI: / CHARACTERS:
Rodzic1 – sopran/ Parent1 –soprano  |  Rodzic2 – kontratenor/ Parent2  – countertenor  | Dziecko – performerka/ Child – performer (female)

część, która jest długim, głośnym, transowym, koncertem elektronicznym, który jest przerywany wokalnymi interwencjami. / The part that is a long, loud, trance-like electronic concert, interrupted by vocal interventions.

Scena terapii czterech postaci oraz terapeuty. Każda z postaci przedstawia inny rodzaj problemu psychicznego wywołanego przez zmiany klimatyczne, technologiczne i społeczne.
/ A therapy scene for four characters and a therapist. Each of the characters presents a different type of mental problem caused by climate, technological and social changes.

na orkiestrę i dwoje solistów / for orchestra and two soloists

„Topienie się – łagodny, nieunikniony rozkład. Piękny, powolny i mroczny proces, który jest potężną metafora obecnego stanu kultury ludzkiej. Nasza opera jest o rozpuszczaniu”./ “Melting – a gentle, inevitable decomposition. A beautiful, slow and dark process that is a powerful metaphor for the present state of human culture. Our opera is about dissolving”
Część finałowa, która jest opowiadaniem prowadzonym przez dwoje narratorów z towarzyszeniem orkiestry. Jest fikcyjną, innuicką legendą, pseudo-mitem. Całość osadzona w kontekście „niebieskiej humanistyki” – spekulatywnej ontologii opisującej kulturę ludzi z perspektywy oceanu/wody (hipermorze). Opera kończy się epilogiem – wspólną medytacją o rozpuszczaniu się…
/ The final part, which is a story led by two narrators with the accompaniment of an orchestra. He is a fictional, Inuit legend, a pseudo-myth. The whole is set in the context of „the blue humanities” – a speculative ontology describing human culture from the perspective of the ocean/water (the Hypersea). The opera ends with an epilogue – a joint meditation on dissolving …
SOLASTALGIA (opera)
SOLASTALGIA (opera) SOLASTALGIA (opera) SOLASTALGIA (opera) SOLASTALGIA (opera) SOLASTALGIA (opera) SOLASTALGIA (opera) SOLASTALGIA (opera) SOLASTALGIA (opera) SOLASTALGIA (opera) SOLASTALGIA (opera) SOLASTALGIA (opera)