MENUMENUMENU

SENSORIUM Audio Theatre + PCSS

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe / Poznań Supercomputing and Networking Center, Poland
30.06.2019 #new_version #installation

SENSORIUM


The project will be executed within the framework of R&D ICT Project FutureLab: Innovative Education Laboratory proposed and produced by Poznan Supercomputing and Networking Center (PSNC).

My ambition is to go beyond the solely educational or artistic areas; it is based on integrating social and artistic ideas, that I have been working on for several years. The concept grew in shared conversations with PSNC researchers, since we both reside in Poznań, Poland, and the PSNC laboratories are located in the vicinity of The Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań, where I work as associate professor.

The instrument is the heart of the idea. But there is much more. SENSORIUM is not an artwork to be exhibited as a concept; it is rather a next-generation space, encompassing new reality. SENSORIUM is intended to operate as a new kind of musical experience available in urban space. It is meant to operate permanently, with changeable artistic programme, though it has a potential to be used in various scopes of music compositions. In terms of music values, there may be contributed new compositions, from various stylistic areas, to rearrangements of already existing works. They will be subjected to a specific, original granulation process of decomposition and adjusted to the structure of SENSORIUM. For this reason, the proposed project has been named

“Sensorium Audio Theatre”

/

Projekt zostanie zrealizowany w ramach projektu badawczo-rozwojowego ICT FutureLab: Innowacyjne Laboratorium Edukacyjne zaproponowane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS).

Moją ambicją jest wychodzenie poza obszary wyłącznie edukacyjne lub artystyczne; opieram się na integracji idei społecznych i artystycznych, nad którymi pracuję od kilku lat. Pomysł narodził się we wspólnych rozmowach z badaczami PCSS, ponieważ oboje mieszkamy w Poznaniu, a laboratoria PCSS znajdują się w pobliżu Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, gdzie pracuję jako profesor nadzwyczajny.

Instrument jest sercem pomysłu. Ale może o wiele więcej. SENSORIUM nie jest dziełem sztuki prezentowanym jako koncepcja; jest to raczej przestrzeń nowej generacji, obejmująca nową rzeczywistość. SENSORIUM ma działać jako nowy rodzaj wrażeń muzycznych dostępnych w przestrzeni miejskiej. Ma działać na stałe, ze zmiennym programem artystycznym, choć może być wykorzystywany w różnych zakresach kompozycji muzycznych. Jeśli chodzi o wartości muzyczne, można wnieść nowe kompozycje, z różnych dziedzin stylistycznych, do rearanżacji już istniejących dzieł. Zostaną one poddane specyficznemu, oryginalnemu procesowi granulacji rozkładu i dostosowane do struktury SENSORIUM. Z tego powodu proponowany projekt został nazwany

„Sensorium Audio Theatre”


https://vertigo.starts.eu/article/detail/2019-laureates/?fbclid=IwAR1SArcxF-v6u_6Howsnjc86-O5XtUVOpks2sV91WucV4ugq7gQI50eWzM0
https://vertigo.starts.eu/calls/starts-residencies-call-3/residencies/sensorium-audio-theatre/detail/?fbclid=IwAR0BPSmJwYJT746GzNLko94WI-ooNiLT5qreHh_dLBu6Yfus__aoBYs2keU4
http://www.man.poznan.pl/online/pl/artykuly/3367/STARTS_Residences_Days_wspolny_projekt_FutureLab_PCSS_i_artysty_R_Zapaly_laureatem_konkursu_Vertigo.html
SENSORIUM Audio Theatre + PCSS
SENSORIUM Audio Theatre + PCSS